Technické podmínky - seznam

Nejsme prodejci, je to jen seznam :o)

Často se nám stává, že voláte a ptáte se, kde můžete konkrétní technické podmínky koupit. Opravdu TP neprodáváme. Tenhle seznam slouží jen pro vaši představu, kolik těch tépéček může být. Konkrétní TP mají různé vydavatele. Pokud ale můžu doporučit, kupte si je všechny najednou na CD-ROMu, který vydává Informační centrum ČKAIT (podrobněji o CD a ceně zde). K dispozici je i tato webová stránka, kde je většina TP k dispozici zdarma ve formátu PDF.

označení název TP
TP 15 Etapová výstavba netuhých vozovek
TP 18 Ambulantní výroba kationaktivních asfaltových emulzí
TP 31 Katalog energetické náročnosti stavebních silničních materiálů, prací a konstrukcí vozovek
TP 37 Technologický pokyn pro provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků
TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu
TP 42 Opravy ocelových nosných konstrukcí silničních mostů
TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály
TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží
TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek
  1. část - Oprava podélných spar a trhlin remixerem 300 FRP firmy Wirtgen
TP 53 Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací
TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních
TP 55 Snížení spotřeby energií a omezení emisí obaloven živičných směsí
TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích
TP 58 Směrový sloupek a odrazky
TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek
  2. část - Vysprávky povrchů s malým recyklerem
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP 67 Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy
TP 68 Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek
TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích
TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
TP 73 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet.
TP 74 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovu deskou. Technické podmínky.
TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací
TP 76A Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
TP 76B Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - část B
TP 76C Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - část C
TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací
TP 80 Elastický mostní závěr
TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
TP 85 Zpomalovací prahy
TP 86 Mostní závěry
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích
TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům
TP 90 Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem
TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů
TP 94 Zlepšení zemin
TP 95 Vrstevnaté násypy pozemních komunikací
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou
TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací
TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 101 Výpočet svodidel
TP 103 Navrhování obytných a pěších zón
TP 104 Protihlukové clony podél pozemních komunikací
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové emulze bez obsahu dehtu
TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích
TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací
TP 110 Používání provizorních mostů „Mabey universal"
TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek
TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy
TP 113 Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
TP 116 Použití ovoce, trávy a zemin ze silničních pozemků
TP 119 Odrazová zrcadla
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
TP 126 Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK
TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování
TP 128 Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání
TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel
TP 130 Odrazky proti zvěři
TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi
TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení
TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem
TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích
TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu
TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací
TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací
TP 139 Betonové svodidlo
TP 140 Dřevoocelové svodidlo
TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na PK
TP 142 Parkovací zařízení, regulační sloupky, parkovací zábrany, parkovací sloupky, parkovací závory, rollery
TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek
TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových mostů PK
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK
TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky
TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik
TP 150 Souvislá údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva
TP 151 Asfaltové směsi s modulem tuhosti (VMT)
TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště
TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací
TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru
TP 157 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu
TP 158 Tlumiče nárazu
TP 159 Vodicí stěny
TP 160 Mostní elastomerová ložiska
TP 161 Používání provizorních mostů MMT - 100
TP 162 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím asfaltových pojiv a cementu
TP 163 Podmínky pro použití a kontrolu zařízení na měření průhybů vozovek pozemních komunikací - srovnávací měření
TP 164 Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace
TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso
TP 167 Ocelové svodidlo NH4
TP 168 Ocelové svodidlo VOEST - ALPINE
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
TP 172 Dopravní informační centra
TP 173 Použití mostních hrncových ložisek
TP 174 Zásady používání dopravních majáčků
TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací
TP 176 Hlušinová sypanina v tělesech pozemních komunikací
TP 177 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím korugovaných plastových trub
TP 178 Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy
TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby
TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích
TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikac
TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi
TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2
TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích
TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací
TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2
TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2
TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací
TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů
TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů pozemních komunikací
TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B
TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard
TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí 1. díl
TP 198 Vylehčené násypy pozemních komunikací
TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů
TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN
TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic
TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

 

Novinky

 • 02.03.2017 09:54

  Výchova nové generace

  Čteme to všude. Odborníci nejsou, je těžké sehnat do firmy kvalitní zaměstnance. Ostatně včera mi to potvrdili zástupci jedné firmy, kteří...

 • 27.07.2016 08:21

  Legislativní specialitky

  Asi už všichni víte, že "v průběhu legislativního procesu" (1) došlo k malé chybce a novela zákona 13/1997 Sb. se tak trošku nepovedla....

 • 19.07.2016 14:37

  Jen krátce a strašně pozitivně :)

  Když už si myslíš, že byrokrati kolem dotací všechno nemožné vymysleli, nejásej. Vždy překvapí zas a znova dalším vylepšením podmínek. Jak...

 • 27.12.2015 16:19

  Těšíme se na další rok?

  Pro samou práci člověk ani nemá čas napsat něco "moudrého" na web :) ... Půlrok utekl a my jsme dokončili alespoň ty zakázky, které jsme...

 • 24.06.2015 12:50

  že by normy byly konečně zdarma???

  Rozhodnutí nejvyššího správního soudu   Závazné normy zdarma? že by se ledy hnuly? Zákon podle mě hovoří jasně. Zákony musí být...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.